Regio Zuidwest Nederland

  • Start
  • Regio Zuidwest Nederland

De tien regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie werken allemaal binnen hetzelfde beleidskader van het Ministerie van VWS, maar elk zorgnetwerk bepaalt op regionaal niveau waar de prioriteiten liggen en welke projecten er uitgevoerd worden. Hieronder vind je een overzicht van regionale activiteiten en lopende projecten op het gebied van antimicrobiële resistentie in de regio Zuidwest Nederland.

Scholingen

Het IP&ABR Zorgnetwerk heeft scholingen ontwikkeld voor verschillende zorgdoelgroepen. Thuiszorgmedewerkers kunnen deelnemen aan een scholingsprogramma over BRMO’s, persoonlijke beschermingsmiddelen en handhygiëne. Huisartsen en POH’s krijgen een introductie over antibioticaresistentie, lezingen over BRMO’s en casuïstiek. Specialisten ouderengeneeskunde hebben toegang tot scholingen met diverse presentaties, zoals richtlijnen voor infecties, Antibiotic Stewardship, MRSA-netwerken en allergieën voor antibiotica. De scholingen bevorderen bewustzijn en expertise binnen de zorgsector over antibioticaresistentie. 

Sabel FTO voor huisartsen

Het SABEL-project, ontwikkeld door UMC Utrecht, Radboud UMC en RIVM, richt zich op het verbeteren van antibioticavoorschrijfgedrag bij huisartsenpraktijken. Het project spiegelt voorschrijfpraktijken aan regionale en nationale gegevens en biedt inzicht en bewustwording. 

 

MAIL

Het MAIL-project streeft naar uniforme en begrijpelijke communicatie over BRMO’s in de gezondheidszorg, inclusief patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Samenwerking met zorgprofessionals, patiëntenfeedback en taalanalyses hebben geleid tot verbeterde communicatiematerialen. Het project bevordert regionale netwerkvorming en heeft diverse producten opgeleverd, waaronder documenten en animaties met meertalige ondertiteling. Contacteer de projectgroep voor meer informatie. 

Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ)

MUIZ (Meldpunt voor Uitbraken Infectieziekten & BRMO) is een webapplicatie voor uniforme uitbraakmeldingen en informatieuitwisseling tussen zorginstellingen. Het integreert een Covid-19-module en is regionaal uitgebreid. MUIZ bevordert infectiepreventie en regionale samenwerking, met gebruikersvriendelijkheid en gedetailleerde rapportage. 

 

Overleg artsen-microbioloog

Artsen-microbioloog in Zuidwest Nederland komen tweewekelijks via Teams samen voor regionaal overleg, versterkt door Covid-19. Ze bespreken actuele kwesties, delen advies, en faciliteren infectiepreventie in zorgorganisaties. 

Regionaal antibioticabeleid voor verpleeghuizen

Het project implementeerde een eenduidig antibioticabeleid voor verpleeghuizen in Zuid-Holland Zuid. Specialisten ouderengeneeskunde werkten samen om antibioticagebruik te standaardiseren en resistentiepreventie te bevorderen.