Regio Utrecht

De tien regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie werken allemaal binnen hetzelfde beleidskader van het Ministerie van VWS, maar elk zorgnetwerk bepaalt op regionaal niveau waar de prioriteiten liggen en welke projecten er uitgevoerd worden. Hieronder vind je een overzicht van regionale activiteiten en lopende projecten op het gebied van antimicrobiële resistentie in de regio Utrecht.

FTO Juist Gebruik Antibiotica

Het doel van het FTO Juist Gebruik Antibiotica is om huisartsen met behulp van de spiegelinformatie inzicht te geven in hoe zij antibiotica voorschrijven vergeleken met hun collega’s en vergeleken met landelijke gemiddelden. Dit helpt om te bepalen wat er nog beter kan. Het FTO Juist Gebruik Antibiotica wordt door het zorgnetwerk kosteloos aangeboden aan FTO-groepen uit de regio. 

Verminderen van onjuiste AB-allergie registraties

Vanuit het perspectief van antibiotic stewardship zijn incorrecte of onvolledige antibiotica-allergie registraties een probleem omdat ze de behandelaar dwingen te kiezen voor een tweede keus antibioticum. Daarom is het zorgnetwerk in 2023 een project gestart om door middel van samenwerking tussen de eerste lijn, de ziekenhuizen en de langdurige zorg om het aantal onjuiste AB-allergie registraties te verminderen. Belangrijk onderdeel daarvan is een FTO voor huisartsen en apothekers. 

Nascholing transmurale samenwerking bij BRMO

Als een patiënt drager is van een BRMO of bij verdenking van dragerschap moet bij overplaatsing tussen zorginstellingen of naar de thuissituatie goed en tijdig informatie gedeeld worden. Het zorgnetwerk bied een multidisciplinaire scholing aan waarbij op basis van een simulatie van een BRMO uitbraak geoefend wordt met transmuraal werken met ketenpartners. Communicatie tussen professionals wordt geoefend en rollen en verantwoordelijkheden komen aan bod. 

E-learning Diagnostiek bij Urineweginfecties

Urineweginfecties zijn de meest voorkomende reden voor het voorschrijven van antibiotica door huisartsen. Regelmatig is de diagnose urineweginfectie echter onterecht en anitbioticagebruik onnodig. Het zorgnetwerk heeft in samenwerking met het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) een nascholing ontwikkeld voor doktersassistenten gericht op het stellen van de juiste indicatie voor urineonderzoek. 

MUIZ

Het Meldpunt voor Uitbraken van InfectieZiekten & BRMO (MUIZ) is een webapplicatie waarin uitbraken aan de GGD gemeld worden maar ook tussen zorginstellingen onderling. MUIZ biedt een realtime overzicht van alle uitbraken in de regio en kan gebruikt worden om tijdig preventieve maatregelen te nemen om verspreiding van infectieziekten en BRMO (incl. COVID-19) te voorkomen.